Allerede tidlig på 90-tallet var EU kommisjonen ute med et direktiv for å håndtere miljøutfordringer. Det såkalte IPPC direktivet, Integrated Pollution Prevention and Control, ble oppdatert i 2008. Hensikten med dette direktivet var å samordne aktiviteter for forebygging og begrensning av forurensning. Det vil si at man skulle oppnå en mer helhetlig vurdering og regulering.

IPPC Dokumenter

IPPC-direktivet er en enorm samling med dokumenter, hvor det er lett å ”gå seg vill”. Allikevel er det et såkalt minidirektiv, som innebærer at alle medlemsstater/ tilknyttede land kan ha strengere regler i sine nasjonale lover.

Utslippstillatelser

Industrivirksomheter og jordbruk med stort forurensningspotensial skal ha tillatelse til drift og utslipp. En slik tillatelse kan kun gis dersom visse miljøkrav oppfylles og etterleves. En rekke bedrifter er underlagt direktivet, og det er miljømyndighetene som evt. gir tillatelser med konkrete krav. Noe av hensikten med direktivet er å samle reguleringen for utslipp til luft, vann og jord for en bedrift i en tillatelse. Det er imidlertid viktig at bedriften selv engasjerer seg og argumenterer for hvordan de skal håndtere fremtidige miljøutfordringer.

Virkeområde for IPPC direktivet

Ikke alle virksomheter er underlagt direktivet, men det er mye god dokumentasjon å hente for alle virksomheter som ønsker å håndtere sine miljøutfordringer på en fornuftig måte. Det offisielle virkeområdet for direktivet er angitt gjennom en liste over kategorier av virksomheter over en viss størrelse.

Norsk lovgivning

IPPC-direktivet er også implementert i norsk lovgivning gjennom EØS avtalen. Det er viktig å vite at definisjonen av forurensning er vag, og omfatter alle typer utslipp til alle resipienter. Direktivet pålegger også myndighetene å sikre at energiutnyttelsen skjer på en effektiv måte, noe som har ført til en utvidelse av hjemmelsgrunnlaget i forurensningsloven.

BAT – Beste Tilgjengelige Teknikk

BAT (Best Available Technologys), eller Beste Tilgjengelige Teknikker, er et av hovedprinsippene i IPPC direktivet. Det vil si at ansvarlig virksomhet plikter å benytte den teknologien som er best egnet til formålet. En rekke forhold skal tas i betraktning når man vurderer hva som er BAT, både i alminnelighet og i spesielle tilfeller. EU kommisjonen (EIPPCB) er i gang med et arbeid for å definere hva som er BAT i de enkelte industrier. Dette arbeidet er nå samlet i en rekke referansedokumenter, såkalte BREF (BAT reference documents).

Eksempel på BAT kan være scrubber eller kullfilter for håndtering av gass eller lukt utslipp til luft.