Etter flere års arbeid har Klif endelig publisert den nye luktveilederen. Vi har vurdert hva som er nytt og hvilken betydning den nye luktveilederen har for bedriften.

Veilederen «Regulering av luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven» ble nylig publisert av Klif. Dokumentet kalles gjerne luktveilederen. Hensikten med veilederen er å gi Fylkesmannen og Klif et bedre verktøy for å regulere luktutslipp i tillatelser etter forurensningsloven. Vi er glade for at regelverket blir presisert. Klare regler og rammer gjør det enklere for bedriftene å vite hva man har å forholde seg til. Her skal vi forklare hva som er nytt, og hva veilederen betyr for bedriftene.

Hva er nytt?

Det meste i veilederen er presiseringer av gjeldende praksis, men en del er nytt.

Hovedpunktene er:

  • Nye grenseverdier for lukt
  • Nye måter å måle lukt (luktundersøkelse)
  • Øket fokus på kontinuerlig forbedring av lukt
  • Nye krav til årlig rapportering
  • Nye måter for å måle nabotilfredshet
  • Stor fokus på toveis kommunikasjon

Krav til lukt og utslippsgrenser

I veilederen er det spesifisert nye, anbefalte grenseverdier for utslipp av lukt. Det skal benyttes en ny regnemetode for lukt. Nå skal det rapporteres timemidlede verdier, mot minuttmidlet tidligere. Samtidig har Klif anbefalt fylkesmenn å spesifisere kravet som 1 eller 2 europeiske luktenheter ved nærmeste nabo. Disse verdiene korresponderer ikke helt med tidligere praksis, og for en del bedrifter betyr det en innstramning, for andre det motsatte. Den største endringen gjelder bedrifter som har diffuse utslipp. Dette gjelder mange avfallsanlegg. Her vil kravene stilles som at 99% av tiden skal være uten luktsjenanse for naboene. Måling av luktsjenanse og luktplager er tenkt å gjøres med feltpanel eller naboundersøkelser. Dette er metoder som er hentet fra to tyske standarder VDI 3883 og VDI 3940.

Purenviro TOM har støtte for naboundersøkelser etter VDI 3883

Toveis kommunikasjon

Den nye veilederen går langt i anbefale eller pålegge en utstrakt kommunikasjon med naboer og berørte parter. Det er lagt vekt på at bedriftene har en strategi for dette allerede når man søker om utslippstillatelse. Det står følgende i veilederen: ”Bedriften skal ha et system for registrering av innkommende luktklager som skal knyttes til geografisk sted og tid. Disse klagene skal loggføres. Klagene bør vurderes mot værdata og avvik fra driftsplanen. Det skal gis en vurdering av årsaken til luktutslippet, og det skal gis en beskrivelse av eventuelle tiltak som iverksettes. Denne informasjonen skal gjøres kjent for naboene og forurensningsmyndigheten”. Dette er nøyaktig hva vi tilbyr gjennom Purenviro Online. Nye krav til dokumenter og rapporter. Den nye veilederen stiller en del nye formelle krav til dokumenter som skal utarbeides i søknadsprosessen. Noen av dokumentene skal også inngå i årlig rapportering.

De nye dokumentene er:

  • Luktrisikoanalyse
  • Driftsplan
  • Lukthåndteringsplan
  • Kommunikasjonsplan
Det er verd å merke seg at Purenviro tilbyr luktrisikoanalyse

Alltid oppdatert – Purenviro

Det kan være en fordel å lese hele veilederen. Vi anbefaler det, og vi tror du raskt vil oppdage at Purenviro tilbyr alle de tjenestene du trenger for å drive i samsvar med de nye reglene.

Veilederen kan du lese her.

Veilederen kan du lese her