Deponi og avfallsanlegg skaper ofte plagsom lukt. Slike anlegg har mange ulike luktkilder som hver for seg kan være store nok til at de skaper ubehag og vond lukt. De ulike kildene har forskjellig lukt og lukten er forårsaket av ulike stoffer. I dette eksempelet skal vi se nærmere på et vellykket prosjekt der lukten fra en avfallsanlegg har blitt vesentlig redusert.

Kartlegging av lukt

I begynnelsen av et prosjekt er det viktigste å skaffe seg en oversikt. De som jobber på et anlegg til daglig har ofte erfaring og mange kvalifiserte meninger om hva som er de dominerende luktkildene. Likevel kan det være svært nyttig å gjøre noen innledende målinger og la lukteksperter fra Purenviro besøke anlegget for å gjøre en kartlegging og prioritering. Riktige prioriteringer er avgjørende for å finne optimale og økonomiske løsninger. Dette prosjektet starter derfor med at ingeniører fra Purenviro besøker anlegget. Vi snakker med personell på anlegget og tar utgangspunkt i deres erfaringer. Deretter gjør vi målinger av lukt og konsentrasjon av kjemiske stoffer på forskjellige plasser ved avfallsanlegget. Det blir ganske raskt klart at utslipp av H2S var hovedproblemet. På flere steder ved anlegget måler vi over 100 ppm H2S, noe som er veldig høye verdier. Utslippet av H2S kommer i hovedsak fra systemet for håndtering av sigevann. Sigevannslagunen er i en særstilling den største luktkilden. Vi avdekker at sigevannsystemet trenger utbedring, og en del tiltak blir iverksatt øyeblikkelig.

Prøver av sigevann og laboratorietester

For å komme nærmere en løsning på luktproblemet fra sigevannet tar vi med oss prøver av sigevannet til laboratoriet. Det finnes flere ulike metoder for å redusere H2S fra sigevann. For å sikre at vi finner den beste og mest økonomiske løsningen gjør vi en rekke forsøk i laboratoriet. Ulike kommersielle tilsatsstoffer for å fjerne H2S blir testet.

Resultater fra laboratorietestene er ganske overraskende. Det er veldig store forskjeller mellom de ulike produktene. Produktene fra markedslederen viser dårlig resultater, og gir store problemer med skumming. Andre produkter fra mindre kjente leverandører viser svært gode effekter.

Vi måler H2S konsentrasjoner i gassen ved ulike doseringer, og bestemmer et utgangspunkt for dosering for de ulike aktuelle stoffene. Etter at vi har bestemt nødvendig dosering kan vi beregne driftsutgifter for de alternative løsningene og velge den mest økonomiske løsningen.

Test i fullskala – Måling av H2S

En ting er å få gode resultater i laboratoriet, noe helt annet er å få gode resultater i praksis. Før vi implementerer en fullskala løsning velger vi å kjøre en test. Dersom vi skal kunne vurdere om noe har tilstrekkelig effekt må vi måle H2S konsentrasjoner før og etter tiltak. Den enkleste og mest elegante måten å måle H2S kontinuerlig på er å bruke våre portable, batteridrevne H2S sensorer med trådløs kommunikasjon. Vi plasserer en myDatasens H2S low range sensor like ved lagunen. Sensoren måler H2S i ppb området og sender data til Purenviro sin database. Vi kan lese av og følge med konsentrasjonen av H2S på web.

Når vi har logget H2S kontinuerlig i en måned regner vi med at vi har relevante data som kan representere situasjonen før tiltak.

Dosering

I laboratoriet bestemte vi hvor mye additiver som skal doseres for å redusere H2S. For å ha kontroll på doseringen må vi måle mengden sigevann og kontrollere en pumpe. For å ha kontroll installerer vi en ny liten kontrollenhet med trådløs kommunikasjon. Denne kobles til en mengdemåler for sigevann, og data om mengden sendes kontinuerlig til Purenviro sin database. Med kjennskap til mengde sigevann og erfaring fra laboratoriet kan vi bruke trådløs kommunikasjon til å fjernstyre en doseringspumpe slik at vi hele tiden doserer optimal mengde additiv. Hele tiden sendes data om H2S konsentrasjon, mengde sigevann og dosering til Purenviro. Vi følger opp og fjernstyrer doseringspumper slik at det hele tiden er optimal dosering.

Etter hvert som forsøket pågår logges utslippet av gass kontinuerlig. Etter ca 2 måneder er resultater at utslippet er redusert med 92%. Med disse resultatene har vi vist at resultatene fra laboratoriet er riktige, og at en løsning kan implementeres med optimal styring av doseringspumpen. Vi har vist at vårt system for å måle H2S trådløst og fjernstyre pumper og dosering virker i praksis.

Konklusjon

Purenviro har etter befaring, labforsøk og fullskala forsøk redusert utslippet av H2S fra avfallanlegget med 92%.