Biofilter er enkel og robust teknlogi, men det krever at man konstruerer og drifter riktig. Her er noen viktig punkter ved design og valg av biofilter.

Generelt om biofilter

I et biofilter vil forurensing som for eksempel luktende gasser adsorberes til filterets biomasse eller bæremateriale, og brytes ned av tilstedeværende mikroorganismer. Bærematerialet kan bestå av en rekke forskjellige materialer.

Man antar at luktreduksjonen er omtrent lik enten strømningsretningen er oppover eller nedover (upflow eller downflow), men det kan være andre fysiske forhold som er avgjørende for dette valget.

For å oppnå en god gass eller luktrensing er det viktig at biofilter designes og dimensjoneres riktig. Trykkfall er vanligvis lavt (100-200 Pa/m), og det stilles således store krav til design av luftfordeling/ gassfordeling.

Gass eller lukt som skal renses i biofilter vil vanligvis fuktes før den ledes inn i filteret. Dette kan gjøres i et befuktningsanlegg, eller typisk i en scrubber, som også gir en god renseeffekt for eksempel på ammoniakk eller sure gasser.

Rensegrad

Det er mulig å oppnå svært høye rensegrader i et biofilter dersom dette designes, bygges og opereres riktig. Mange biofilter driftes imidlertid så ugunstig at rensegrad reduseres uforholdsmessig mye. En analyse av driftsparametre og rensegrad kan være med på å forbedre dette.

Driftsparametere

Svært mange biofiltre følges dårlig opp med hensyn til styring og overvåkning av forskjellige driftsparametre. Dette kan føre til dårlig effekt, og utslipp av uønskede gasser og lukt. De viktigste driftsparametrene er:

Fuktighet

Det å kontrollere og styre fuktighet i et biofilter er av avgjørende betydning for å oppnå en god renseeffekt. Dette vil påvirke så vel biologisk aktivitet som opprettholdelse av fysiske parametre i selve filtermassen. Dersom filtermassen tørkes ut, blir det fort kanaldannelse, og gass eller lukt slipper ut uten å renses. Fuktighet i filtermassen bør typisk ligge mellom 40 og 60 % for å oppnå en god renseeffekt. Dette kan styres ved hjelp av forskjellige teknologier og styringsverktøy. Dersom overskuddsvann avrenner, må dette som oftest behandles før utslipp.

Filtermateriale

En rekke forskjellige materialer kan benyttes som bærer av mikroorganismer i et biofilter. Det er imidlertid viktig med en stor overflate, gjerne 500- 1000 m2/m3. Det må dessuten kunne ta opp mye fuktighet, må ha liten tendens til å pakke seg, og det må ha liten motstand for luft-/ gasstrømning. Flere materialer kan kombineres for å oppnå dette.

pH

pH-regulering er viktig for optimal vekst av mikroflora. Normalt vil pH ligge mellom 6,5 og 7,5, men dette vil variere noe i forhold til den gass som skal renses.

Næring

En optimal bakterieflora krever tilførsel av næringssalter for å fungere optimalt.

Oppholdstid

Oppholdstid i biofilter er også viktig for å nå en høy rensegrad. Denne bør ligge på minst 20 sekunder, høyere dersom gassen inneholder stoffer med langsom biologisk nedbrytbarhet. Hastighet gjennom filteret bør ligge på mellom 0,02 og 0,05 m/s, mens overflatebelastning bør ligge mellom 100 og 200 m3/m2/h.

Forbehandling

Det er vanlig å forbehandle gassen for å fjerne eventuelle stoffer som reduserer den biologiske aktiviteten. Dette kan for eksempel gjøres i en scrubber. Det kan også være aktuelt å etterbehandle gassen for eksempel i et kullfilter, for å fjerne biofilterets ”egenlukt”.