Aktivt kull, eller aktivert kull som det også kalles, er en form for bearbeidet karbon med en ekstremt stor overflate. Under denne bearbeidingen kan kullet få en overflate på mer en 1000 m2 pr. gram, noe som gjør det til et utmerket adsorpsjonsmedie.

På grunn av sin store overflate brukes også aktivt kull som substrat for applikasjon av forskjellige kjemiske stoffer for å forbedre adsorpsjon av så vel organiske som uorganiske stoffer. Dette er kjent som chemisorption.

På denne måten kan aktivt kull fremstilles i en rekke varianter, alle med forskjellige egenskaper. Det er komplekse produkter, og det er viktig å velge riktig kull til riktig applikasjon. Dersom kullet skal benyttes til fjerning av lukt, kan det være lurt å ta kontakt med eksperter på lukt.

Fysisk form

Det kan være vanskelig å klassifisere aktivt kull på grunnlag av egenskaper. For generelle formål er det imidlertid laget noen grove inndelinger basert på fysiske form.

Pulver (PAC)

PAC er laget av knust eller malt karbon, og har som oftest en partikkelstørrelse på mellom 0,5 og 0,3 mm. Overflaten blir stor i forhold til volum, og diffusjonsavstanden er kort. PAC brukes sjeldent i filter enheter, grunnet et stort trykktap. Det er imidlertid velegnet til innblanding i andre prosesser for eksempel innen vannbehandling.

Granulert (GAC)

GAC har en forholdsvis stor partikkelstørrelse i forhold til PAC, og har således et mindre trykkfall i filterenheter. Egner seg godt for adsorpsjon av gasser, men brukes også til vannfiltrering.

Ekstrudert (EAC)

EAC er pulverisert aktivt karbon som ekstruderes sammen med et bindemiddel. Diameter kan varieres fra under 1mm til over 100mm. Velegnet til gassfaserensing på grunn av lavt trykkfall, høy styrke og lite støv.

Impregnert (IAC)

Aktivert karbon kan impregneres med en rekke forskjellige uorganiske forbindelser. Dette gir spesielle egenskaper som kan utnyttes i mange forskjellige applikasjoner.

Egenskaper

Det er en rekke standardiserte analyser som gir et bilde av kullets egenskaper.

Jod tall

Dette er en vanlig måte å karakterisere aktivt kull sin ytelsesevne i forhold til adsorpsjon av små molekyler. Det er et mål på nivå av mikroporer med en størrelse fra 0-20 Å, som igjen sier noe om graden av aktivering.  Jod tallet defineres som milligram av en standardisert jod løsning som adsorberes pr. gram aktivt kull.  Typiske nivåer er fra 500 – 1200. Jod tallet sier ikke nødvendigvis noe om kullets evne til å absorbere f.eks. lukt. Høyt jod tall kan imidlertid være en forell dersom man har overvekt av små molekyler.

Metylenblått

Noe kull tenderer til å adsorbere medium store molekyler, fordi de har en såkalt mesoporestruktur.  Metylenblått adsorpsjon kan indikere dette nivået, og ligger typisk mellom 11 -28 g/100g. Høye verdier indikerer at kullet er godt egnet til adsorpsjon av medium store molekyler.

Molassetall

Andre typer kull tenderer til å adsorbere større molekyler, og molassetall er et mål på andelen av større porer. Et høyt molassetall indikerer adsorpsjon av store molekyler. Tallet angis gjerne som %, og ligger ofte mellom 40 % og 185 %. Molasse effektivitet oppgis også som decolorizing performance.

Densitet

Angir hvor mye 1 m3 aktivt kull veier. Typiske tall ligger mellom 0,4 og 0,6 t/m3.

Hardhet

Angir hvordan kullet tåler mekanisk belastning. Dette er viktig for å unngå støv og små partikler som kan øke trykkfall ved behandling av gassfase. Kullet blir utsatt for en standard mekanisk bearbeiding, og andel kull som beholder sin opprinnelige form angis. Dersom kullet skal benyttes til luktreduksjon bør hardheten ligge på godt over 90 %.

Aske

Viktig at askeinnhold er lavt, spesielt i forbindelse med vannapplikasjoner.

CTC-aktivitet

Karbon tetraklorid aktivitet sier noe om karbonets porøsitet. Metoden går ut på å måle adsorpsjon av mettet CTC damp. Typiske verdier vil ligge mellom 50 – 70 %.

Partikkelstørrelse

Jo mindre partiklene er, jo raskere går adsorpsjonskinetikken. Ved gassfaseadsorpsjon må imidlertid dette veies opp mot trykkfall, som krever energi.

Total BET

Tallet beskriver den totale overflaten på kullet. Oppgis i m2/g, og ligger typisk mellom 900 – 1000.

Håndtering av luktplager og luktproblemer er et typisk bruksområde for aktivt kull. Dette kan være utfordrende, og det er viktig å velge riktig løsning. Her kan det være viktig å kontakte noen som er eksperter på lukt.