I moderne akvakultur og smoltanlegg (RAS) resirkuleres vann i stor grad. Det stiller store krav til behandling av vannet. Mange anlegg har underdimensjonerte lufteanlegg og stor biomasse. Det gjør at CO2 blir et problem. I denne artikkelen skal vi forklare hvorfor CO2 må reguleres og hvordan det kan gjøres.

CO2 i vann

Karbondioksid eller CO2 er mest kjent som en drivhusgass som slippes ut ved forbrenning av fossilt drivstoff, men gassen produseres også ved forbrenning av mat i levende organismer. Både mennesker og fisk puster ut CO2.

Gassen er løselig i vann. Når gassen løses opp synker pH i vannet og det blir surt. Det er ikke bare i vannet at CO2 har denne effekten. CO2 i kroppen påvirker pH i blodet er påvirker en rekke fysiologiske prosesser.

Effekt av CO2 på smolt og fiskehelse

Det antas at CO2 påvirker en rekke sider av fiskehelsen, både direkte og gjennom lavere pH i vann og smolt. I anlegg med underdimensjonerte CO2 luftere ser man forkalkning i nyrene på fisken. Det er kjent at dette kan føre til tap av fisk, spesielt hvis det er andre stressfaktorer tilstede. Trolig svekkes også fiskens motstand mot smittsomme sykdommer, blant annet IPN, senere i livet. Det er også antatt at høye CO2 konsentrasjoner i vannet gir skader på skjelettet, men dette er ikke tilstrekkelig dokumentert. CO2 innholdet påvirker også smoltens vekstrate og FCR – Feed Conversion Rate. FCR angir hvor mye fôr som må doseres for å produsere 1 kg fisk. Ved høye CO2 konsentrasjoner er dokumentert betydelig redusert vekstrate.

Hvordan reguleres CO2 i smoltanlegg (settefiskanlegg / RAS)?

CO2 fjernes lettest ved å bruke en lufter eller CO2 stripper. Denne fjerner CO2 fra vannet med minimalt energiforbruk.

Mattilsynet anbefaler at mengden CO2 i vannet holdes under 15 mg/L. For å unngå at CO2 akkumuleres i systemet må CO2 fjernes i samme rate som det produsers. Produksjon av CO2 henger sammen med oksygenforbruket. Det henger også sammen med mengde fôr som forbrukes. Det vil dannes ca 0.4 kg CO2per kg fôr som doseres.

Hvor mye vann som må luftes bestemmes da av mengde fôr som dosers og effektiviteten til CO2 lufteren. Men høy virkningsgrad kan man lufte mindre vann, og dermed spare mye energi.