Lukt forårsakes av en eller flere flyktige kjemiske stoffer, vanligvis i lave konsentrasjoner, som detekteres i den menneskelige nese. Lukter kan ha ulik styrke og karakter, og ulik hedonisk verdi (behagelig / ubehagelig).

Mennesker kan skille mellom omtrent 10.000 ulike lukter. De fleste luktende stoffer er organiske molekyler, men også uorganiske stoffer kan lukte. Ammoniakk (NH3) og hydrogensulfid (H2S) er stoffer som ofte skaper problemer med lukt. Luktreseptorene i nesen er dekket med et protein som i størst grad slipper gjennom fettløselige molekyler, og det er derfor i denne gruppen stoffer man finner stoffer som lukter ved de aller laveste konsentrasjonen.

Rent anatomisk ser det ut som om luktesansen er vår viktigste sans. Det er langt flere gener som brukes for å kode luktesansen enn for noen av de andre sansens. Det er også en større del av hjernen som jobber med lukt enn med noen av de andre sansene. På tross av dette er det ingen som med sikkerhet kan si hvorfor menneskene har en så velutviklet nese. Noen hevder at luktesansen er viktig for vår hukommelse og læring, mens andre hevder at den er viktig for sikkerhet, og da spesielt matsikkerhet. Det siste synes sannsynlig om man ser på hvilke stoffer som nesen detekterer. Når mat oksideres (harskner) brytes fettet ned og det frigjøres en rekke aldehyder, ketoner og alkoholer. Disse stoffene er vi meget følsomme for. Med nesen kan vi svært enkelt avgjøre om maten er fersk. Dersom bakterier angriper mat vil nesen ofte kunne advare oss ved at vi kjenner lave konsentrasjoner av reduserte svovelforbindelser.

Lukt er nært knyttet til følelser. Alder, tid, kjønn og miljø påvirker i hvilken grad og på hvilken måte følelsene påvirkes. Dersom man utsettes for lukt over tid vil man oppleve at intensiteten avtar og blir lukten blir borte. De færreste er i stand til å kjenne sin egen kroppslukt. En lukt som oppleves positivt i en sammenheng kan være negativt i en annen sammenheng. Matlukt i huset er positivt når man er sulten, men negativt når man akkurat har spist seg mett.

Er lukt farlig?

Lukt i seg selv er normalt ikke farlig, men stoffer som lukter kan være skadelige. Dersom lukt gir negative følelser kan det skape psykisk stress, og stress vil kunne gi en rekke symptomer.

Lukt som problem

Vond lukt, feil lukt, eller lukt til feil tid kan skape negative følelser og irritasjon. Når en bedrift slipper ut lukt til omgivelsene vil det normalt oppfattes som et problem. Utslipp av lukt vil regnes som forurensning, og omfattes derfor av forurensningsloven.

Det kan være vanskelig å håndtere luktplager og luktproblemer. Det er ofte snakk om store luftemengder og lave konsentrasjoner. Rensing og fjerning av lukt kan være vanskelig, og man må legge innsats i å velge riktig løsning. Dersom du har ansvar for en bedrift som slipper ut lukt, bør du kontakte noen som er eksperter på lukt.