Lukt er et problem når folk plages. Lukt i arbeidsmiljøet kan plage egne ansatte, mens lukt ute kan plage naboer og forbipasserende. Det er viktig å være klar over at naboer kan oppleve plager selv om de ikke kommer med formelle klager. Ofte er det ingen som klager før situasjonen blir riktig ille, og da klager plutselig alle, og bedriften må håndtere en skandale. Vi anbefaler å ha en tett og god dialog med naboer for å avdekke eventuelle problemer med lukt på et tidlig stadium. Et verktøy for å håndtere lukt finnes her.

Hva skal man gjøre med lukt fra en bedrift?

Dersom det lukter i eller rundt en bedrift, dukker det opp en rekke spørsmål som må besvares. Først må man finne ut om lukten faktisk kommer fra den bedriften man mistenker, eller om det er andre kilder involvert. Dernest må man vurdere om lukten er et så stort problem at bedriften må gjøre endringer. Naboer, myndigheter og bedrifter har ofte ulike oppfatninger, og det blir behov for å gjøre en vurdering. I denne prosessen kan det være nyttig å benytte eksterne eksperter på lukt som kan gi et uavhengig råd.

Hvordan finne kilden til lukten?

Mange ganger kan det være vanskelig å finne ut hvor lukten kommer fra. Det finnes ingen gode metoder for å måle lukt ute hos naboer. De metodene som finnes egner seg kun for å måle direkte på utslippspunktet. Dermed er det ofte vanskelig å finne ut hvor lukten kommer fra. En metode å for å finne ut hvor lukten kommer fra er ved å sammenligne tilbakemelding og naboklager med spredning av lukt og værdata. Det finnes gode systemer for å finne ut hvor lukten kommer fra

Skaper lukten så store plager at bedriften må gjøre tiltak?

Mennesker er forskjellige. Det som oppleves som plagsomt for en person kan være helt uproblematisk for en annen. Derfor er det ganske vanskelig å gi et klart svar på når lukten blir så plagsom at det må gjøres tiltak. Når lukt skal tallfestes snakker man ofte om intensitet (lukter lite / lukter mye) og hedonisk verdi (lukter godt / lukter vondt). I forbindelse med forurensning og utslipp er det vanligvis bare intensitet som diskuteres. Noen land stiller strengere krav til bransjer med ubehagelig lukt (f.eks. avfall) enn til bransjer med mer behagelig lukt (f.eks. bakeri).

Luktintensitet måles med dynamisk olfaktometri. Det betyr i praksis at et panel med dommere sniffer på gassprøver. Metoden er beskrevet som en europeisk norm, EN13725. Resultatene oppgis som luktenheter, eller europeiske luktenheter. Metoden kan kun benyttes på gasser med mye lukt. Det betyr at det kun kan måles på prøver som er tatt direkte fra et utslipp. Luftprøver som et tatt «ute hos naboen» er normalt for fortynnet til at man kan gjøre målinger.

Dersom myndighetene stiller krav til lukt vil det ofte gjøres i form av en maksimal luktintensitet ved nærmeste nabo. Ofte vil kravet spesifiseres å gjelde en andel av tiden, for eksempel 99%, slik at man kan overstige grensen i 1% av tiden. I og med at man ikke kan måle lukt hos naboen, må denne konsentrasjonen beregnes fra matematiske modeller. Man måler altså ved kilden og beregner hvordan lukten sprer seg fra kilden og til naboen. Dette kalles Spredningsberegningerr. Slike beregninger benytter historiske væredata. De kan derfor si noe om hvor ofte et utslipp overskrider grenseverdien, men fordi selve utslippet modelleres som en konstant verdi, vil resultatene ikke samsvare med naboenes opplevelse.

En bedre metode er å tallfeste luktplager ved å måle i hvilken grad naboer plages. Det finne beskrevet metoder for å gjøre dette både i tyske, nederlandske og engelske normer. Felles for disse metodene er at de krever en del innsats fra både naboer og bedrift. Den største nytteverdien av slike undersøkelser får man om man kombinerer dette med spredningsberegninger. Dette kan man gjøre automatisk med egnede systemer for å håndtere luktplager.

Hvilke endringer må gjøres for å fjerne lukten?

Det er mulig å rense lukt og fjerne lukt. Purenviro er spesialist på å rense lukt og fjerne vond lukt. Før man går i gang med å vurdere rensing bør man først vudrere om det er mulig å unngå at vond lukt dannes. Dette er også et av hovedprinsippene i IPPC-direktivet som beskriver hva som er beste tilgjengelige teknologi (BAT). Det er utarbeidet en lang rekke referansedokumenter, BREF, som lister opp beste tilgjengelige teknologi for ulike bransjer.

Purenviro kan bistå med å innføre beste tilgjengelige teknologi, BAT.

Dersom det viser seg at man ikke kan løse problemene ved å endre rutiner og prosesser må man rense lukten. Luktrensing kan gjøres med an lang rekke ulike teknologier. Purenviro er ekspert på luktrensing og kan hjelp med å velge riktig løsning.

Du kan lese mer om luktrensing her