Problem med vond lukt. Mange bedrifter har produksjon og prosesser som genererer vond lukt. Når bedriftene slipper ut vond lukt kan de skape problemer for naboer og personer i nærheten. I enkelte tilfeller kan luktplagene bli så store at folk får helseplager.

Heldigvis har de fleste bedrifter et ønske om å ha et godt forhold til både myndigheter og naboer. På lang sikt lønner det seg å unngå klager og konflikter. Luktklager kan føre til at bedriften ikke får anledning til å vokse og utvide driften i fremtiden, og i ekstreme tilfeller kan driften bli stoppet. Utslipp av lukt kan med andre ord bli meget kostbart.

Hvordan fjerne vond lukt

Det finnes en rekke metoder for å fjerne lukt fra et utslipp. Lukt kan fjernes med kullfilter, scrubber, UV, biofilter, RTO eller annen teknologi. Mange av teknologiene er meget effektive, og med de rette kombinasjonene kan man fjerne mer enn 99% av lukten. Likevel er det ofte ikke tilstrekkelig. Den resterende lukten kan fortsatt være plagsom, og den høye rensegraden kan være vanskelig å holde over tid. Både vedlikehold og variasjoner i prosessene vil påvirke effekten. Ofte kan det være lønnsomt å rense med litt lavere virkningsgrad, og heller basere seg på en skorstein.

En skorstein er løsningen

En skorstein er ofte en enkel og effektiv metode for å redusere lukt. Dersom utslippet fortynnes tilstrekkelig vil lukten reduseres og forsvinne. En skorstein krever lite vedlikehold og effekten er ofte god.  Dersom man renser bort alle farlig stoffer og bare sitter igjen med en liten mengde lukt vil det være forsvarlig å løse problemet med fortynning. Når skorsteiner benyttes på riktig måte er det regnet som best tilgjengelige teknikk, BAT, under visse forutsetninger.

Hvor høy skal skorsteinen være?

Valg av høyde er svært viktig. Dersom man bare vurderer effekten på lukt vil en høyere skorstein alltid være å foretrekke. Dersom man vurderer pris og det visuelle vil man foretrekke en lav skorstein. Dessverre ser vi alt for mange gjør valg som ikke er gjennomtenkte. I slike tilfeller kan skorsteinen ha negativ effekt. Effekten av en skorstein påvirkes i veldig stor grad av bygningene i nærheten. Effekten kan du se på figuren under. Røyken følger strømningene rundt bygningen og blir dratt ned mot bakken på le-siden.

For å kompensere for effekten av bygningene må skorsteinen bygges høyere.  Det finnes flere metoder for å regne ut hvor mye høyere skorsteinen må være. De gamle tommelfingerreglene er fortsatt ganske gode, selv om du gjerne kommer ut med litt for store og dyre skorsteiner. Hvis du skal redusere lukt kan du regne ut høyde på skorstein slik:

hs = h + 1.5l

Der h er høyde på nærmeste bygning, og l er det minste av bygningens høyde og bredde mot vinden. Bredde mot vinden er vanligvis diagonalen på bygningen.

Ref: ”Technical Support Document for Determination of Good Engineering Practice Stack Height”, EPA, 1978.

Det er en online kalkulator for å beregne skorsteinshøyder på nettsidene våre.

Hvis du forsøker å sette inn tall i formelen, ser du at du kommer ut med en veldig høy skorstein. Det betyr at prisen også blir høy. Det finnes heldigvis bedre metoder å finne riktig høyde på en skorstein.

Lokale effekter kan studeres med CFD. Slike studier kan gi meget detaljert informasjon. Animasjonen som er vist over, er laget meden enkel CFD simulering. Slike beregninger egner seg for å studere detaljer lokalt og nærme kilden.

Når det er snakk om effekter over litt lenger avstand benytter vi spredningsberegninger. I det mest brukte systemet, Aermod, beregnes effekten av bygninger med Building Profile Input Program for PRIME (BPIPPRM).

Nedenfor er det vist slike spredningsberegninger. Det er samme emisjon i begge figurene, men skorsteinen er 6 m høyere i figuren til høyre.